Aktualności

z życia naszej szkoły

Konkurs SUPER KLASA

Cele konkursu:
-kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,
-tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy,
-rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,
-budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,
- zmobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
- zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną,
-podnoszenie jakości pracy szkoły

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV-VIII.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,
4. Pierwsza tura konkursu rozpoczyna się z dniem 1 października i trwa do 31 stycznia, a druga od 1 lutego do 15 czerwca.
W czasie trwania roku szkolnego uczniowie mogą zdobywać punkty za
osiągnięcia naukowe, sportowe oraz czynny udział u życiu społeczności szkolnej.
5.Punkty zdobyte przez poszczególne klasy będą odnotowywane w tabeli wyników
przechowywanej u opiekunów Samorządu. O wynikach konkursu na bieżąco będzie
informowała tabela wywieszona na gazetce Samorządu Uczniowskiego.
6.Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem konkursu na
godzinie wychowawczej.
7. Zwycięży klasa, która zdobędzie najwięcej punktów.
8.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu i czerwcu 2022 roku.
9.Zwycięska klasa otrzyma tytuł oraz puchar przechodni Super Klasy.
10. Samorząd jako organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.