Historia szkoły

Pierwsza szkoła w Jelnej mieściła się w drewnianym budynku z jedną izbą lekcyjną. Funkcjonowała ona do 1 września 1912 roku. Po drugiej wojnie światowej szkoła podstawowa mieściła się w trzech budynkach: budynku murowanym, w którym znajdowały się dwie sale lekcyjne, w budynku pożydowskim drewnianym z jedną salą lekcyjną oraz w budynku gromadzkim drewnianym z dwiema salami lekcyjnymi. W 1959 roku zaadoptowano mury Domu Ludowego i rozpoczęto prace budowlane nowej szkoły, które trwały do 1965 roku. Wybudowana szkoła posiada osiem sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelarię,  bibliotekę. Następnie zaczęto czynić starania oraz wykonano plany rozbudowy szkoły, w której miały się znaleźć pomieszczenia na szatnie, łazienki oraz dużą salę gimnastyczną. Dokumentacja została wykonana, lecz nie zrealizowano jej, gdyż po przeprowadzenia scalenia gruntów wygospodarowano rozległy teren pod lasem na wybudowanie nowego obiektu szkolnego. Prace przy fundamentach pod budynek szkoły rozpoczęło się 18 maja 2000 roku. Odbioru całości odbiory dokonano 5 i 6 czerwca 2004 roku. Obecny budynek szkoły składa się z trzech części: dydaktycznej, sportowej i żywieniowej. W szkole podstawowej w Jelnej od 1965 roku kierowanie działalnością dydaktyczno- wychowawczą zmieniano kilkakrotnie. Od 1965 roku do kwietnia 1971 roku funkcję dyrektora pełnił pan Adam Toczek. Od kwietnia 1971 roku do sierpnia 1977 funkcję dyrektora pełnili: pani Barbara Karaś, pan Józef Olko, pan Czesław Niemiec, pan Władysław Lipiński, pan Jan Dąbrowski, pan Zbigniew Hydryński i pani Maria Borkowska.  Od września 1977 roku do sierpnia 2005 funkcje dyrektora pełnił pan Tadeusz Jakubowski, od września 2005 roku do sierpnia 2015 roku dyrektorem szkoły była pani Barbara Rytuba, a od września 2015 funkcję pełni pani Ewa Fołta.