Program SP! SERCE I POMOC

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania
autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne
przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania
niepowodzeń szkolnych.
Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy,
nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
Cele projektu to:
1. Ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście
z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań,
zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi dzieci.
2. Wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności
kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia.
3. Partnerstwo w realizacji projektu, w szczególności Rodziców.
4. Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia,
uczniom, nauczycielom i rodzicom.